Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő adatai:

 

BUCOMA Travel Kft.

Székhely: 2654 Romhány, Kossuth út 42.,

Telephely:1035 Budapest, Vörösvári út 9.

Cégjegyzékszám: 12-09-010494

Adószám:12352050-2-12

Engedélyszám: 1927/1999

Kapcsolattartó neve: Balázs Nikolett,

Kapcsolattartó telefonszáma: +36-1-368-1967

Kapcsolattartó e-mail címe: iroda@dunatours.hu

 

 

1.Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

 

2. Az adatkezelés elvei

 

BUCOMA Travel Kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkori jogszabályoknak megfelelően, jogszerűen és a megfelelő jogalap szerint kezelje. A személyes adatokat csak egyértelmű és szükségszerű céllal gyűjti, illetve a személyes adatok céljainak eléréséig és szükséges mértékben tárolja azt.

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

Az adatkezelés során biztosítani kell azt, hogy az adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság), valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Továbbá, biztosítani kell azt, hogy az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns adatok a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság).

 

Adatkezelő az adatokat olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság).

Adatkezelő az adatokat oly módon kell kezelni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 

3. Fogalmak:

 

a. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

b. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

c. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

d. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

e. adattárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

f. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

g. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

h. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

i. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

j. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

 

k. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

4. BUCOMA Travel Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

BUCOMA Travel Kft. a különböző adatkezelési célok eléréséhez szükséges, illetve az ügyfél / partner beazonosításához elengedhetetlen adatokat kezeli, továbbá kezeli az ügyfél / partner eléréséhez szükséges adatokat.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az ügyfél / partner hozzájárulása. Az adatkezelési hozzájárulás az ügyfél / partner által megjelölt időtartamig (időpontig), vagy visszavonásig tart. Az ügyfél / partner személyre szóló tájékoztatást kérhet a hozzákapcsolódó és BUCOMA Travel Kft. által kezelt személyes adatokról (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolat felvételi ponton teheti meg:

E-mail: iroda@dunatours.hu,

Telefon: +36 1 368-1967

Cím: 1035.Budapest, Vörösvári út 9.

A BUCOMA Travel Kft. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről az alábbi esetekben:

 

  1. Érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon
  2. Hírlevélre (telefonos, SMS értesítésre) feliratkozás
  3. Egyedi ajánlatkérés
  4. Utazási szerződéskötés, utazásközvetítés esetén a szervező iroda útjának értékesítése
  5. Repülőjegy, vonatjegy, autóbérlés értékesítése

 

A név; az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat, továbbá az e-mail cím és telefonszám; az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok, a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok); a szerződés tárgyának meghatározása okmánymásolat szükség esetén; vízum és egyéb utazási okmányok intézéséhez fotómásolat; vízum és egyéb utazási okmányok intézéséhez gyermekek adatai; szerződés teljesítéséhez törzsutas-adatok; repülőjegy és egyéb utazási kedvezmények érvényesítéséhez.

 

 

 

 

5.Adattovábbítás harmadik országba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A megfelelő védelemre vonatkozó GDPR rendelkezések: GDPR 93. cikkének (2) bekezdése, általános adatvédelmi kikötésekre vonatkozólag, GDPR 40. cikke, melyben található kikötés amely tartalmazza a harmadik országbeli adatkezelőre vonatkozó viselkedési kódexet és kötelezettségvállalást, amely tartalmazza a megfelelő garanciákat a személyek jogaira vonatkozólag. GDPR 42. cikke, BUCOMA Travel Kft. törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

6.Hozzáférési jog

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz. Az ügyfél kérheti, hogy BUCOMA Travel Kft. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait.

Az ügyfél személyre szóló tájékoztatást kérhet a BUCOMA Travel Kft. által kezelt személyes adatokról.

e-mail cím: iroda@dunatours.hu,

levelezési cím: 1035, Budapest, Vörösvári út 9..

7.Helyesbítéshez való jog

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

BUCOMA Travel Kft. az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. BUCOMA Travel Kft. az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). BUCOMA Travel Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

8.Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosult a személyes adatai törlésére.

BUCOMA Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben BUCOMA Travel Kft. kezeli e személyes adatokat és az ügyfél a személyes adatai törlését kéri és a

személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a BUCOMA Travel Kft. a személyes adatokat kezeli.

BUCOMA Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha BUCOMA Travel Kft. kezeli az ügyfél személyes adatait és az ügyfél a személyes adatai törlését kéri és az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul és nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

BUCOMA Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha az adatkezelés a BUCOMA Travel Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a BUCOMA Travel Kft. kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

BUCOMA Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

BUCOMA Travel Kft. az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). BUCOMA Travel Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

9.Adatkezelés korlátozása

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

BUCOMA Travel Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

BUCOMA Travel Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

BUCOMA Travel Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a) az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b) BUCOMA Travel Kft.-nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c) az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

BUCOMA Travel Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a) az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek BUCOMA Travel Kft. jogos érdekei céljából, és

(b) az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak BUCOMA Travel Kft. általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

BUCOMA Travel Kft. az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). BUCOMA Travel Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha BUCOMA Travel Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b) az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

BUCOMA Travel Kft. nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

10.Adathordozhatósághoz való jog

A felhasználó jogosult az adatainak rá vonatkozó, amelyeket korábban Felhasználó adott meg és adatkezelő rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat széles körben használt, olvasható formátumban megkapja, Felhasználó által megadott elérhetőségek egyikére. Ez a rendelkezés csak azon adatokra vonatkozik, amely nem terjed ki az anonim adatokra, illetve a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

11.Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, BUCOMA Travel Kft. azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel.

Az érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Email: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 Honlap: http://naih.hu

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

12.COOKIE-re vonatkozó tájékoztatás

Hozzájárulás a cookie használatához:

A weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt a felhasználó kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük. Amennyiben nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljes körűen működni.

Hogyan lehet visszavonni a cookie hozzájárulást?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

Hogyan lehet törölni / kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál.

13.Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá, Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzé tevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

14.A jelen tájékoztató módosításai

BUCOMA Travel Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. BUCOMA Travel Kft. adott esetben levélben vagy e-mail-ben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

még töltünk